Wspólna wartość dodana w produkcji drobiarskiej

Według prognozy FAO-Agricultural Outlook 2020-2029 produkcja mięsa ma wzrosnąć o kolejne 12%, z czego największy udział (16%) ma mieć drób. Aż 60% wzrostu produkcji drobiu będzie miało miejsce w Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Wynika to głównie z niższych kosztów produkcji, krótszych cykli produkcyjnych, lepszego wykorzystania paszy oraz stale rosnącego popytu na drób. Lepsza genetyka i zdrowie zwierząt oraz dostosowane strategie hodowli zwierząt i żywienia są głównymi czynnikami wpływającymi na poprawę wydajności produkcji. Oczywiście istnieją różnice pomiędzy regionami i krajami pod względem możliwości poprawy wydajności, jak również różnice w konsumpcji mięsa drobiowego w poszczególnych krajach.

Skupienie się na wydajności w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, będzie kluczem do zaspokojenia rosnącego popytu na mięso drobiowe. Współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami w łańcuchu dostaw mięsa drobiowego została i nadal jest zacieśniana. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby wartość wytworzona w całym łańcuchu dostaw była odpowiednio dzielona pomiędzy poszczególne zainteresowane strony.

Aromabiotic® Poultry to opatentowany produkt Arimprove mający na celu stworzenie i dostarczenie wspólnej wartości dodanej w całym łańcuchu produkcji mięsa drobiowego. Koncentruje się nie tylko na obniżeniu kosztów produkcji brojlerów poprzez poprawę wydajności paszy, ale także na poprawie ilości mięsa (wyższa wydajność tuszki i mięsa z piersi) oraz obniżeniu śmiertelności. W związku z tym doskonale wpisuje się w dynamiczne zmiany, które czekają w najbliższym czasie branżę drobiową.

Ostatnie badania (tabela 1) przeprowadzone w ośrodku badawczym producenta brojlerów w południowo-wschodniej Azji wykazały, że w warunkach subtropikalnych Aromabiotic® Poultry jest w stanie poprawić produktywność. Oprócz poprawy wydajności paszy o 3,6 punktu procentowego w porównaniu do negatywnej grupy kontrolnej, śmiertelność spadła o 50% (z 6% do 3%).


Tabela 1: Wpływ Aromabiotic ® Poultry na wydajność brojlerów (0-42 dni)

Jedną z głównych sił napędowych konsumpcji drobiu, szczególnie w krajach zachodnich, jest popyt na mięso piersiowe. Firmy hodowlane od dziesięcioleci pracują nad poprawą wydajności mięsa z piersi (rys. 1). Podczas gdy na początku stulecia 2200 g masy ciała brojlera osiągano w 43 dniu życia, obecnie udaje się to w 34 dniu. Tak więc, oprócz poprawy wydajności mięsa z piersi, osiągnięto to również w znacznie krótszym czasie.
Ryc. 1: Ewolucja genetyczna wydajności mięsa z piersi (przy 2200 g żywej wagi)

Badania przeprowadzone w Międzynarodowych Zakładach Badań Drobiu Ministerstwa Rolnictwa w Czechach (rys. 2) potwierdziły, że Aromabiotic® Poultry rzeczywiście poprawia wydajność mięsa z piersi, już w młodszym wieku 35 dni. Wydajność mięsa z piersi poprawiła się średnio o 0,74% (23,75% w porównaniu do 23,01%). Poprawa była znacząca dla kur, a dla kogutków zaobserwowano trend statystyczny.
Ryc. 2: Wpływ Aromabiotic®Poultry na wydajność mięsa z piersi (35 dni życia)

Wniosek: w obliczu rosnącego popytu na mięso drobiowe oraz zwiększonej presji na zrównoważone wykorzystanie surowców, należy jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Aromabiotic®Poultry, koncentrując się na bezpieczeństwie żywności, poszanowaniu dobrostanu zwierząt i środowiska, poprawie efektywności żywienia oraz tworzeniu wartości dodanej poprzez zwiększenie wydajności tuszek i mięsa z piersi, jest gotowy na wyzwania nowoczesnej produkcji drobiarskiej.

Twój ekspert Agrimprove

Jan Vervloesem
Category manager poultry

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.