Według prognozy FAO-Agricultural Outlook 2020-2029 produkcja mięsa ma wzrosnąć o kolejne 12%, z czego największy udział (16%) ma mieć drób. Aż 60% wzrostu produkcji drobiu będzie miało miejsce w Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Wynika to głównie z niższych kosztów produkcji, krótszych cykli produkcyjnych, lepszego wykorzystania paszy oraz stale rosnącego popytu na drób. Lepsza genetyka i zdrowie zwierząt oraz dostosowane strategie hodowli zwierząt i żywienia są głównymi czynnikami wpływającymi na poprawę wydajności produkcji. Oczywiście istnieją różnice pomiędzy regionami i krajami pod względem możliwości poprawy wydajności, jak również różnice w konsumpcji mięsa drobiowego w poszczególnych krajach.

Skupienie się na wydajności w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, będzie kluczem do zaspokojenia rosnącego popytu na mięso drobiowe. Współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami w łańcuchu dostaw mięsa drobiowego została i nadal jest zacieśniana. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby wartość wytworzona w całym łańcuchu dostaw była odpowiednio dzielona pomiędzy poszczególne zainteresowane strony.

Aromabiotic® Poultry to opatentowany produkt Arimprove mający na celu stworzenie i dostarczenie wspólnej wartości dodanej w całym łańcuchu produkcji mięsa drobiowego. Koncentruje się nie tylko na obniżeniu kosztów produkcji brojlerów poprzez poprawę wydajności paszy, ale także na poprawie ilości mięsa (wyższa wydajność tuszki i mięsa z piersi) oraz obniżeniu śmiertelności. W związku z tym doskonale wpisuje się w dynamiczne zmiany, które czekają w najbliższym czasie branżę drobiową.

Ostatnie badania (tabela 1) przeprowadzone w ośrodku badawczym producenta brojlerów w południowo-wschodniej Azji wykazały, że w warunkach subtropikalnych Aromabiotic® Poultry jest w stanie poprawić produktywność. Oprócz poprawy wydajności paszy o 3,6 punktu procentowego w porównaniu do negatywnej grupy kontrolnej, śmiertelność spadła o 50% (z 6% do 3%).


Tabela 1: Wpływ Aromabiotic ® Poultry na wydajność brojlerów (0-42 dni)

Jedną z głównych sił napędowych konsumpcji drobiu, szczególnie w krajach zachodnich, jest popyt na mięso piersiowe. Firmy hodowlane od dziesięcioleci pracują nad poprawą wydajności mięsa z piersi (rys. 1). Podczas gdy na początku stulecia 2200 g masy ciała brojlera osiągano w 43 dniu życia, obecnie udaje się to w 34 dniu. Tak więc, oprócz poprawy wydajności mięsa z piersi, osiągnięto to również w znacznie krótszym czasie.
Ryc. 1: Ewolucja genetyczna wydajności mięsa z piersi (przy 2200 g żywej wagi)

Badania przeprowadzone w Międzynarodowych Zakładach Badań Drobiu Ministerstwa Rolnictwa w Czechach (rys. 2) potwierdziły, że Aromabiotic® Poultry rzeczywiście poprawia wydajność mięsa z piersi, już w młodszym wieku 35 dni. Wydajność mięsa z piersi poprawiła się średnio o 0,74% (23,75% w porównaniu do 23,01%). Poprawa była znacząca dla kur, a dla kogutków zaobserwowano trend statystyczny.
Ryc. 2: Wpływ Aromabiotic®Poultry na wydajność mięsa z piersi (35 dni życia)

Wniosek: w obliczu rosnącego popytu na mięso drobiowe oraz zwiększonej presji na zrównoważone wykorzystanie surowców, należy jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Aromabiotic®Poultry, koncentrując się na bezpieczeństwie żywności, poszanowaniu dobrostanu zwierząt i środowiska, poprawie efektywności żywienia oraz tworzeniu wartości dodanej poprzez zwiększenie wydajności tuszek i mięsa z piersi, jest gotowy na wyzwania nowoczesnej produkcji drobiarskiej.

Twój ekspert Agrimprove

Jan Vervloesem
Category manager poultry